Islam

Czym jest sunna ?

Sunna (ar. As-Sunna), zwana też w polskim piśmiennictwie jako tradycja Proroka (PzN), to postępowanie, czyny, praktyka, gesty oraz słowa (opinie, wskazówki, nakazy, zakazy i sugestie) Prorok PzN islamu, Muhammad syn `Abd Allaha, niech będzie z…

A gdyby tak, w sobotę uratować komuś życie?

Brzmi świetnie, czyż nie? Jeśli przypomnimy sobie słowa sury Al Maida „A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość”, może się okazać, że możemy uratować nie jednego człowieka, a na dodatek jest…

Islam a prawa człowieka

Według Qur’anu Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi sobie dając każdemu prawo do decydowania o własnym losie. W społeczeństwie muzułmańskim życie, honor i majątek każdego człowieka są uważane za święte, bez względu na to, czy dana…

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów

Rodzina stanowi fundament społeczeństwa muzułmańskiego. Istota rozwoju duchowego człon- ków wspólnoty sprawia, że ceni się ją przede wszystkim za to, że oferuje spokój i bezpieczeństwo. W społeczności muzułmańskiej powszechnym zjawiskiem są duże, wielopokoleniowe rodziny, których…

Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?

Tak. Qur’an stwierdza jednoznacznie: „Nie ma przymusu w (przyjęciu) religii. Zaprawdę, droga prawości została odróżniona od drogi nieprawości” (Krowa/al-Baqara, 2:256). Wolność sumienia jest podstawowym dogmatem islamu opartym na twierdzeniu, że prawdę można dostrzec tylko wtedy,…

Kim był Prorok Muhammad (PzN)?

Muhammad (pokój z Nim) – którego imię jest niekiedy niepoprawnie tłumaczone jako Mahomet – syn Aminy i ‘Abd Allaha z plemienia Kurajszytów oraz potomek Isma’ila (najstarszego syna proroka Abraha- ma) urodził się w Mekce w…

Czym jest Koran?

Muzułmanie wierzą, że Qur’an to Słowo Boże, a konkretnie: kompletny i dokładny zapis słów Boga objawio- nych za pośrednictwem Archanioła Gabriela Prorokowi Muhammadowi (pokój z Nim). Qur’an został zapamiętany przez Proroka Muhammada i jego zwolenników,…

Kim jest Allah?

Allah to imię Boga w islamie. Muzułmanie wierzą i czczą tego samego Jedynego Boga co Żydzi i chrześcijanie (u których jest On odpowiednikiem Boga Ojca). Allah mówi w Qur’anie: „Nie spierajcie się z tymi, którym…