Strona główna » Islam » Fenomen odseparowanych serc

Fenomen odseparowanych serc

W chwili narodzin serce znajduje się na najwyższym poziomie nieskazitelności, a jego natura jest najbliższa Bogu, co określane jest mianem al-fitra. Jednak środowisko w którym człowiek się wychowuje oraz jego czyny – dokonane począwszy od momentu osiągnięcia dojrzałości – mogą uczynić jego serce odseparowanym, zaś dostęp Boskiej światłości ograniczony dla niego, a wręcz zablokowany. Tę kwestię Prorok wyjaśnia w swojej wypowiedzi relacjonowanej przez Huzaijfę, iż „Pokusy są przedstawiane sercom, jedna po drugiej. Na sercu, które przyjmuje jakąkolwiek pokusę, pozostawia ona czarny ślad., a na sercu, które się jej oprze, pozostawia biały ślad; aż podzielą się serca na białe – nieskazitelne, którym nic nie zaszkodzi i czarne – nieuznające tego, co należy uznać i niepotępiające nagannego”. [Imam Muslim, Sahih Muslim, Dar Ihja`At-turas, Bejrut, t.I,s.128]

Proces ten został przez Allaha przedstawiony w surze w następującym przykładzie:”ciemności w głębokim morzu, które pokrywają fale, nad którymi wznoszą się fale, nad którymi wznoszą się inne fale, ponad którymi wznoszą się chmury; ciemności jedne nad drugimi gdyby wyciągałby swą rękę, ledwo by ja zobaczył. Zatem komu Allah nie uczyni światła ten nie znajdzie żadnego światła”. [ Koran 24:40]

Al Dżałzi twierdzi, iż komentatorzy wyrażają opinię, że tak jak Bóg porównał wiernego do światła, tak w tym wersecie zrównał z ciemnością tych, którzy się sprzeniewierzyli. Niektórzy uważają, że mowa jest o ciemnościach spowodowanych brakiem wiary i grzechami, zaś inne stanowisko wiąże się z przekonaniem, że są one tutaj metaforą czynów, głębokie może zaś symbolizuje serca, natomiast tłumiące fale, zasłaniające światło, to politeizm, ignorancja i zbłądzenie. Chmury symbolizują natomiast patynę, która pokrywa serca grzeszników przyczyniając się do ich zapieczętowania i ze względu na to ich mowa to ciemność, ich czyny to ciemności oraz ich ostateczne miejsce w Dniu Sądu to także ciemność. Właśnie ta patyna jest przyczyną tego, iż biada będzie w tym dniu „zaprzeczającym prawdzie! Tym, którzy [w życiu na tym świecie] nie dają wiary w Dniu Sądu. A nie wierzy w niego każdy grzesznik i występny. Jeśli zostaną wyrecytowane mu nasze wersety powie: <<to tylko legendy pradziadów>>. Ależ nie ! Lecz ich serca pokryła patyna grzechu, które uczynili”. [Koran 83:10-14] Według Ibn al-Anbariego fale, o których mowa w cytowanym wyżej wersecie, nawarstwiają się, prowadząc w konsekwencji do tego, że umiejętność człowieka do odróżniania dobra od zał stanie się znikoma, podobna do ciemności na dnie morza, spowodowanej właśnie przez fale i chmury nad nimi.

Autor: Imam dr Ali Abi Issa