Strona główna » Islam » Czym jest sunna ?

Czym jest sunna ?

Sunna (ar. As-Sunna), zwana też w polskim piśmiennictwie jako tradycja Proroka (PzN), to postępowanie, czyny, praktyka, gesty oraz słowa (opinie, wskazówki, nakazy, zakazy i sugestie) Prorok PzN islamu, Muhammad syn `Abd Allaha, niech będzie z nim pokój i miłosierdzie. Do Sunny należą także przekazane przez niego słowa Boga, które nie weszły w skład objawionej mu księgi, Koranu  (ar. hadis qudsi).

Sunna stanowi fundamentalny element religii muzułmańskiej z wielu względów. Przede wszystkim jest najważniejszym – po Koranie – źródłem zasad doktrynalnych, kulturowych, etycznych i prawnych islamu sunnickiego, które to określenie pochodzi właśnie od Sunny. Mimo że zgodnie  z doktryną islamu Prorok Muhammad, tak jak każdy inny człowiek, nie posiadał atrybutów Boskich ani nadludzkiej natury, jest on przekazicielem Boskiego Objawienia i Bożym Posłańcem, poprzez którego Bóg naucza ludzi prawdziwej religii i wskazuje im właściwy sposób postępowania. Potwierdzają to międzyinnymi następujące wersety koraniczne:

O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca! I słuchajcie tych spośród was, którzy posiadają moc rozkazywania! A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą, to przedstawcie to Bogu i Posłańcowi – jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni!

Koran, 4:59

A to, co wam daje Posłaniec, to bierzcie; a czego wam zakazał, od tego się powstrzymajcie!       

Koran, 59:7

Powiedz (Proroku):  „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!” Powiedz: „Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!”

Koran, 3:31-32

Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty.

Koran, 33:36

Powiedz (Proroku): „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!”

Koran, 3:31

Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha Boga.

Koran, 4:80

Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.

Koran, 33:21

Tak więc postępowanie za Sunną jest posłuszeństwem wobec Proroka PzN, które z kolei – jak mówi jeden z powyższych wersetów (4:88) – stanowi wyraz posłuszeństwa wobec Boga, co jawi się istotą islamu (ar. islam – poddanie się, podporzadkowanie się, posłuszeństwo). 

 

TAGS: