Strona główna » Islam » Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?

Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?

Tak. Qur’an stwierdza jednoznacznie:

„Nie ma przymusu w (przyjęciu) religii. Zaprawdę, droga prawości została odróżniona od drogi nieprawości” (Krowa/al-Baqara, 2:256).

Wolność sumienia jest podstawowym dogmatem islamu opartym na twierdzeniu, że prawdę można dostrzec tylko wtedy, kiedy nie jest się do niej zmuszanym. Jedną z nieodłącznych reguł islamu jest także ochrona praw niemuzułmanów.

Historia dostarcza wielu przykładów szacunku okazywanego przez muzułmanów wobec innych wyznań. Jed- nym z nich był okres poprzedzający inkwizycję, kiedy to Żydzi i chrześcijanie zamieszkujący Hiszpanię – będącą w tamtych czasach pod panowaniem muzułmańskim – żyli w spokoju i dostatku. Można tu przytoczyć również historię drugiego następcy Proroka Muhammada. Po tym jak Kalif Omar przybył do Jerozolimy, zaproszono go, aby pomodlił się w kościele Grobu Pańskiego; odmówił jednak, ponieważ obawiał się, że ktoś z muzułmanów może ze względu na tę modlitwę rościć sobie prawo do miejsca i zamienić kościół w meczet.

Tytuł oryginału: Questioning Islam © Muhammad Quadir, 2006 All Rights Reserved: www.discoverislam.com © for the Polish edition by Liga Muzułmańska w RP, 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-60032-07-7 WROCŁAW 2015 WYDANIE I Wydawca: Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej al. Bohaterów Września 23 02-389 Warszawa